Voorwaarden

 1. Abonnee* gaat met het ondertekenen en verzenden van de machtigingskaart / het aanmeldformulier een abonnement aan met de duur van één (1) jaar, startende op het moment dat de Locator* aan de abonnee is verzonden of is afgegeven aan het adres van de abonnee. Het abonnement wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzeggen van het abonnement kan tot maximaal 8 weken vóór prolongatiedatum. Het abonnement wordt dan op de prolongatiedatum stopgezet.
 2. Aansluitkosten betreffen de administratiekosten en de kosten van de Locator. De Locator blijft eigendom van Petfinder Drenthe. Het aanbrengen van wijzigingen aan of het openen van de Locator is derhalve niet toegestaan en kan het uit te zenden signaal beïnvloeden of zelfs blokkeren.
 3. Petfinder Drenthe zal na melding van de abonnee van een vermist huisdier binnen één (1) uur na melding bij het adres van abonnee ter plaatse zijn. Het is niet uitgesloten dat deze termijn wordt overschreden door onvoorziene omstandigheden of overmachtsituaties. In dergelijke gevallen zal Petfinder Drenthe de abonnee telefonisch op te hoogte brengen van de vertraging.
 4. Petfinder Drenthe biedt geen terugvindgarantie van vermiste huisdieren maar zal al het redelijke in het werk stellen om het vermiste huisdier van de abonnee terug te vinden. De gehanteerde inspanningsverplichting van Petfinder Drenthe wordt omschreven als: maximaal 3 uur zoektijd per melding van een zoekgeraakt huisdier. Mocht het huisdier na deze periode niet zijn gevonden, wordt in overleg met de abonnee de vervolgstrategie bepaald.
 5. Petfinder Drenthe draagt zorg voor het vervangen van de batterij van de Locator. Hiervoor wordt de abonnee periodiek door Petfinder Drenthe schriftelijk dan wel telefonisch benaderd. Bij het uitblijven van respons op deze benadering kan de batterij niet vervangen worden en is Petfinder Drenthe niet aansprakelijk voor het gebrekkig of niet functioneren van de Locator.
 6. Indien wijzigingen in het ontwerp van de Locator worden doorgevoerd, zal de abonnee al dan niet worden verzocht de batterij zelf te verwisselen. De benodigde batterij wordt in dat geval per post aan de abonnee worden aangeboden.
 7. Petfinder Drenthe hanteert het “vind en retour” principe. Dit houdt in dat het gevonden huisdier (samen met de abonnee) thuis wordt gebracht. In geval teruggevonden huisdieren zodanig agressief zijn dat het Petfinder Drenthe medewerkers in gevaar brengt, kan een beroep worden gedaan op de abonnee om het huisdier te benaderen.
 8. Indien huisdieren na een zoekactie worden teruggevonden op moeilijk bereikbare, onbereikbare of gevaarlijke plaatsen, wordt in overleg met de abonnee de retourstrategie bepaald. Eventuele kosten van het inschakelen van derden (bijvoorbeeld brandweer, dierenambulance) worden gedragen door de abonnee.
 9. Bij verhuizing van de abonnee wordt verwacht dat deze Petfinder Drenthe schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengt. Bij verhuizing buiten het dekkingsgebied* hanteert Petfinder Drenthe geen restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
 10. Bij overlijden van het aangemelde huisdier wordt verwacht dat de abonnee Petfinder Drenthe schriftelijk of per e-mail op de hoogte brengt. Petfinder is gerechtigd zich te verwittigen van het overlijden van het huisdier. Na het retourneren van de Locator geldt restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
 11. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Eventuele prijswijzigingen worden vooraf schriftelijk aan de abonnee voorgelegd, waarna de abonnee gedurende 2 weken het recht heeft het contract schriftelijk te ontbinden. In dit geval geldt restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

*) Abonnee = betalende klant van Petfinder, vaak de eigenaar van het (de) aangemelde huisdier(en).
*) Locator = complete zender, met batterij in behuizing.
*) Dekkingsgebied van Petfinder Drenthe = Assen, Beilen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en het gebied ertussen.